Actual problems of innovative economy

The journal is added to the the List of printed scientific professional publications in the field of economic Sciences by the Ministry of education and science of Ukraine from 11.07.2016 No. 820
The journal is indexed in the International Scientific Center of Index Copernicus International

Financial provision in the strategic management of innovation development

УДК 330.341.1

ОНЕГІНА В. М.,
доктор економічних наук,, професор,
ВІТКОВСЬКИЙ Ю. П.,
кандидат економічних наук,
КРАВЧЕНКО Ю. М.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Abstract.

The aim of the article was to determine the correspondence of the actual level of financing of scientific and scientific-technical research in Ukraine and its level set up by law, to identify the relationship between the amount of funding for research and development and the volume of GDP, agricultural production. The following methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, index, correlation analysis. It was revealed that the level of financing of innovation sphere in Ukraine was catastrophically low, also less than level approved by law. The calculations showed a close direct correlation between the indices of real GDP and the indices of real expenditures for financing research and development both by means of all sources of funding and by the expenditures of the budget in Ukraine in 2013-2018; and the absence of a link between the financing of research and development and the volume of production in agriculture. Such low level of financing of innovation forms threats for innovation potential of national economy, its agrarian production.

Key words: innovative development, innovative potential, financing, strategic management, agriculture.

References

 1. Dementʹyev V.V. (2011). Chomu Ukrayina ne innovatsiyna derzhava: instytutsiynyy analiz [Why Ukraine is not an Innovative State: Institutional Analysis]. Ekonomichna teoriyaEconomic theory, No 3. pp. 5-20 [In Ukrainian].
 2. Yeshchenko P.S. (2013). Ekonomichne zrostannya bez rozvytku: prychyny i shlyakhy innovatsiynoho peretvorennya ekonomiky [Economic growth without development: causes and ways of innovative transformation of the economy]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, No 10, pp. 4-20 [In Ukrainian].
 3. Lupenko Yu.O. (2014). Priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyalʹnosti v ahrarniy sferi Ukrayiny [Priority directions of innovation activity in the agrarian sector of Ukraine]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, No 12, pp. 5-11 [In Ukrainian].
 4. Onegina V.M., Lunʹova V. A. (2016). Stratehiyi innovatsiynoho rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Strategies for innovative development of agricultural enterprises]. Kharkiv: TOV »Smuhasta typohrafiya», р. 255 [in Ukrainian].
 5. Petrov V.M. (2013). Vyrobnycha ta rynkova polityka providnykh svitovykh vyrobnykiv silʹsʹkohospodarsʹkoyi tekhniky [Production and market policy of leading world producers of agricultural machinery]. Ekonomika APK – Economy of agro industrial complex, No 12, pp. 66-70 [in Ukrainian].
 6. 6. Fedulova L. (2012). Innovatsiyna systema ahrarnoyi sfery Ukrayiny [Innovative system of agrarian sphere of Ukraine]. AhroInkom – AgroInkom, No 1-3, pp. 53-62 [in Ukrainian].
 7. Shubravsʹka O. (2012). Innovatsiynyy rozvytok ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrayiny: teoretyko-metodolohichnyy aspect [Іnnovative Development of the Agrarian Sector of Ukraine’s Economy: Theoretical and Methodological Aspect.]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, No 1, pp. 27-35 [in Ukrainian].
 8. Shubravsʹka O.V., Prokopenko K. O. (2018). Poshyrennya ahroinnovatsiy u konteksti zabezpechennya efektyvnoho haluzevoho zrostannya [Dissemination of agro-innovations in the context of providing effective sector growth]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, No 2, pp. 71-76 [in Ukrainian].
 9. Freeman C., Soete L. Economics of Industrial Innovation (1997). Cambridge: MIT Press, 470 p. [in English].
 10. TiddJ., Bessant J., & Pavitt K. (2005). Managing innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Haddington: John Walley Sons, LTD, р. 602. [in English].
 11. Baza dannyh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Database «Legislation of Ukraine»]. http://zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua [In Ukrainian].
 12. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ. Statystychnyy shchorichnyk za 2017 [Scientific and innovative activities. Statistical Yearbook for 2017]. (2018). Kyiv : Derzhstat Ukrayiny, 178 p. http://www.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf [In Ukrainian].
 13. Zakon Ukrayiny «Pro naukovu ta naukovo-tekhnichnu diyalʹnistʹ» vid 26.11.2015 № 848-VIII [Law of Ukraine «About scientific, scientific and technical activities» from 26.11.2015 No 848-VII] (2015, 26 November). http://zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].
 14. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro Rekomendatsiyi parlament·sʹkykh slukhanʹ na temu: «Stratehiya innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv» vid 21.10.2010 Nо 2632-VI [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the topic: «Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges» from 21.10.2010 No 2632-VI] (2010, 21 October). http://zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 [in Ukrainian].
 15. ProkopenkoO.M. (2018). Statystychnyy shchorichnyk «Silʹsʹke hospodarstvo Ukrayiny» za 2017 rik [Statistical yearbook «Agriculture of Ukraine» for 2017]. Kyiv: Derzhstat, р. 245. [in Ukrainian].

The article was received 22.05.2018